ICCF logo ICCF Holland - help kinderen in Uganda English
Nederlands
   

ICCF logo Stichting ICCF Holland
Clematisstraat 30
5925 BE Venlo

tel. 077 - 3872340
giro 4548774
KvK Venlo 41064588
https://iccf-holland.org

Jaarrekening 2002

Staat van baten en lasten over
(in euro)

2002

2001

BATEN

   
bijdragen sponsors

12.012

11.655

eenmalige donaties

17.237

14.776

rente

         9

          10

totaal

29.258

26.441

LASTEN    
bijdragen ten gunste van project in Uganda

28.998

26.265

kosten    
     stichtingskosten

   33

   33

     bankkosten

 227

 143

totaal kosten

      260

      176

totaal

29.258

26.441

Saldo

nihil

nihil

Toelichting

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de totale baten in 2002 met 11% zijn toegenomen ten opzichte van 2001. Met name de eenmalige donaties zijn gestegen.

De meeste sponsors en donateurs in Duitsland betalen in 2002 voor het eerst via MISEREOR. Dit levert hen een belastingvoordeel op. In 2002 is er ongeveer 10.140 euro bij MISEREOR binnengekomen. Dit geld gaat direct naar het project en is dus niet in de cijfers van ICCF Holland terug te vinden. Als MISEREOR wordt meegeteld is de totale som die sponsors en donateurs voor het project bijeen hebben gebracht met bijna 50% gestegen.

Het grootste deel van de donaties is gedaan vanwege het gebruik van Vim, maar dit wordt niet apart vermeld omdat dit niet altijd duidelijk is.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de sponsors iets kleiner is geworden, waardoor de afhankelijkheid van eenmalige donaties nog groter is.

Percentuele opbouw van de baten

2002

2001

bijdragen sponsors

41 %

44 %

eenmalige donaties

59 %

56 %

 

100 %

100 %

Gestreeft wordt naar zo laag mogelijke kosten. Doelstelling is de kostenpost te beperken tot maximaal 5% van de baten. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de kosten in 2002 slechts 0,9 % van de totale baten bedroegen. De doelstelling is dus ruimschoots gehaald. Het grootste deel van de kosten bestaat uit bankkosten voor buitenlandse donaties en overschrijvingen naar Uganda.

Balans per 31 december
(in euro)

2002

2001

 

2002

2001

Nog te ontvangen sponsorgelden

  nihil

   52

Eigen vermogen

nihil

nihil

Liquide middelen

1.078

1.235

Nog te betalen aan project in Uganda

1.078

1.287

totaal

1.078

1.287

 

1.078

1.287

Toelichting

Zoals uit de balans en staat van baten en lasten blijkt, heeft de stichting geen eigen vermogen. Alle baten komen (na aftrek van kosten) ten gunste van het project in Uganda.

De aanwezige liquide middelen (alleen een banktegoed) zijn volledig bestemd om naar Uganda te worden overgemaakt. Ter beperking van de bankkosten gebeurt dit met grotere bedragen tegelijk.

Een aantal sponsorgelden van december 2001 is pas in januari 2002 ontvangen. Deze inkomsten zijn bij het boekjaar 2001 te rekenen en daarom als "nog te ontvangen" hier vermeld.

Verwachtingen voor 2003

In januari 2003 worden er 61 kinderen gesponsord. De maandelijkse inkomsten bedragen dan circa 900 euro. Er is ook een flink aantal sponsors dat per jaar betaald. We hopen in de loop van 2003 het aantal sponsors weer iets verder uit te breiden.
De baten uit hoofde van eenmalige donaties zijn gezien het incidentele karakter moeilijk te voorspellen. De afgelopen jaren is het bedrag gestaag gestegen, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit in 2003 doorzet.

 

Venlo, 27 januari 2003,

Bram Moolenaar, penningmeester.

Voor commentaar op de ICCF Holland paginas en voor meer informatie, neem contact op met Helena Posthumus (Helena AT iccf-holland DOT org).
Informatie over deze paginas, privacy beleid, etc.:   colofon
Deze paginas zijn beschikbaar op:   iccf-holland.org     www.iccf.nl